นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
ทญ. ศุภศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทญ. อรลัดดา พิสุทธิวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรม

นัดหมายแพทย์
ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์

ทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร

นัดหมายแพทย์
ทพ. ชานนท์ เอกวัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
ทพ. ปุณยวีร์ วีระโสภณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

นัดหมายแพทย์
ทพ. สุรศักดิ์ ชี้รัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

นัดหมายแพทย์
นพ. กษิดิศ ศรีจงใจ

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

นัดหมายแพทย์