MRI Brain
03-ก.ค.-2562

 MRI Brain8,500 บาท

- รวมค่าแพทย์และบริการ
- ราคาเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ระยะเวลาการใช้บริการ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-271-7000 ต่อ 40397-99